Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. xKorzystając ze strony
wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

§ 1 Definicje

 1.     Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Alnor Systemy Wentylacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w ramach serwisu internetowego www.alnor.com.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2.     Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3.     Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4.     Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 5.     Usługodawca - oznacza Alnor Systemy Wentylacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwierzynieckiej 8b, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038889, NIP 521-10-68-747, Regon 010685817; e-mail: alnor@alnor.com.pl, będąca jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.
 6.     Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.alnor.com.pl.
 7.     Użytkownik – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę.


§ 2 Postanowienia ogólne

 1.     Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz wszelkich treści należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2.     Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 4.     Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczy to w szczególności katalogu firmy jak również cennika, które mogą ulec zmianie w każdym czasie.


§ 3 Korzystanie z Serwisu Internetowego

 1.     Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu.
 2.     Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3.     Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash w wersji co najmniej 10.0 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”.
 4.     Użytkownik, korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego.
 5.     Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 6.     Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających
 7.     z sieci Internet.
 8.     Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.


§ 4 Usługi

 1.     Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter.
 2.     Usługa wskazana w §4 ust. 1 powyżej jest świadczona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3.     Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usługi, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4.     Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i poprzez wybór odpowiedniej funkcji dokona subskrypcji Newslettera.
 5.     Użytkownik  dokonując subskrypcji Newslettera wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Usługodawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
  1.         zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
  2.         Użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania i usuwania danych osobowych;
  3.         powierzenie Usługodawcy danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 6.     Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy lub reklamodawców współpracujących z Usługodawcą na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym.
 7.     Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym prośbę o potwierdzenie rejestracji Użytkownika.
 8.     Użytkownik dodatkowo poprzez wybór przekierowania zamieszczonego w wiadomości elektronicznej aktywuje usługę Newsletter.
 9.     Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 10.     Każdy Newsletter kierowany danych Użytkowników zawiera, w szczególności:
  1.         informację o nadawcy;
  2.         wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz
  3.         informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 11.     Użytkownik może zgłosić Usługodawcy swoje uwagi w związku z korzystaniem z wymienionych wyżej usług nieodpłatnych. Uwagi winne być złożone w formie elektronicznej. Usługodawca, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 (dwadzieścia jeden) Dni roboczych udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu uwag.
 12.     Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 13.     Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, Użytkownik powinien poinformować o takim żądaniu Usługodawcę pocztą elektroniczną.


§ 5 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usługi nieodpłatnej świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca, w miarę możliwości niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni Roboczych rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.


§ 6 Odpowiedzialność

 1.     Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Serwisu, jeśli powodem jest:
  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;
  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy).
 2.     Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 3.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 4.     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5.     Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


§ 7 Dane osobowe i pliki „Cookies”

 1.     Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach usługi Newsletter, jest Usługodawca.
 2.     Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 3.     Zbiór danych osobowych przekazanych Usługodawcy zgłaszany jest przez Usługodawcy Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.
 4.     Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie.
 5.     Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usuwania.
 6.     Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 7.     Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 8.     Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
 9.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
 10.     Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 11.     Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
 12.     Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  3. statystycznych.

13.  Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.

§ 8 Rozwiązanie umowy

 1.     Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2.     Użytkownik, który dokonał subskrypcji Newslettera rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia jego adresu e-mail z bazy subskrybentów, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Usługodawcy z oświadczeniem woli Użytkownika, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
 3.     Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji subskrypcji usługi Newsletter.


§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1.     Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.
 2.     Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.
 3.     Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4.     Użytkownicy, którzy dokonali subskrypcji Newsletter zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 5.     Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik, który dokonał subskrypcji Newsletter, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §8.
      Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 6.     Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2012.
REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE