Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. xKorzystając ze strony
wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Co to ErP 2015?

Dyrektywa ErP 2015 dla wentylatorów

Co to ErP 2015?

ErP, czyli „Energy related Products” oznacza produkty związane z energią. Aby osiągnąć cele unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego w 2005 roku została wydana dyrektywa EuP „Energy using Products” – produkty wykorzystujące energię, która w 2009 roku została zmieniona na dyrektywę ErP. Niniejsza dyrektywa określa zasady ustalania wymogów dotyczących produktów związanych z energią, w tym silników elektrycznych stosowanych w wentylatorach. Głównym celem dyrektywy ErP jest podniesienie sprawności zespołów wirnik-wentylator o 20%. Wspiera ona również realizację celów założonych w unijnym pakiecie klimatyczno-energetycznym, który mówi o zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 20% przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na obszarze EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) do 20% do 2020 roku. Zgodnie z rozporządzeniem 327/2011, poza kilkoma wyjątkami, wszystkie wentylatory z silnikami elektrycznymi o mocy od 0,125kW do 500kW sprzedawane lub importowane do Unii Europejskiej objęte są dyrektywą ErP.

Wyjątek stanowią:

  • Wentylatory oddymiające
  • Wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym
  • Wentylatory odporne chemicznie na działanie agresywnych gazów
  • Wentylatory pracujące w otoczeniu powietrza o temperaturze powyżej 65°C (silnika poza strugą transportowanego gazu)
  • Wentylatory dla powietrza o temperaturze powyżej 100°C


Klasyfikacja energetyczna systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 1254/2014 od dnia 1 stycznia 2016 roku, producenci oraz dystrybutorzy na terenie Unii Europejskiej są zobowiązani do umieszczenia etykiet z klasą energetyczną na elementach systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych.
Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do następujących systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych:
a.  jednokierunkowych (wywiewnych lub nawiewnych) o poborze mocy elektrycznej mniejszym niż 30 W;
b.  przeznaczonych wyłącznie do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, określonych w dyrektywie 94/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2);
c.  przeznaczonych wyłącznie do stosowania w sytuacjach awaryjnych, przez krótki czas, spełniających podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych w odniesieniu do bezpieczeństwa pożarowego określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (3);
d.  przeznaczonych wyłącznie do stosowania w następujących warunkach:

  • gdy temperatura robocza przemieszczanego powietrza przekracza 100 °C;
  • gdy temperatura otoczenia podczas pracy silnika napędzającego wentylator, znajdującego się poza strumieniem powietrza, przekracza 65 °C;
  • gdy temperatura przemieszczanego powietrza lub temperatura otoczenia podczas pracy silnika znajdującego się poza strumieniem powietrza są niższe niż – 40 °C;
  • jeżeli napięcie zasilania przekracza 1 000 V w przypadku zasilania prądem przemiennym lub 1 500 V w przypadku zasilania prądem stałym;
  • w warunkach narażenia na czynniki toksyczne, łatwopalne lub o silnym działaniu korozyjnym lub w warunkach narażenia na substancje ścierne;

e.  wyposażonych w wymiennik ciepła lub pompę cieplną służące odzyskiwaniu ciepła lub umożliwiające przenoszenie lub odzyskiwanie ciepła dodatkowo do działania układu odzysku ciepła, z wyjątkiem przenoszenia ciepła w celu ochrony przez zamarzaniem lub odmrażania;
f.  sklasyfikowanych jako okapy nadkuchenne objęte zakresem rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)

Etykieta

Etykieta energetyczna - wzór

Rysunek 1
Wzór etykiety energetycznej

Etykieta musi zawierać następujące informacje:
I)    nazwa dostawcy lub jego znak towarowy;
II)   identyfikator modelu dostawcy;
III)  efektywność energetyczna; wierzchołek strzałki zawierającej literę określającą klasę efektywności energetycznej urządzenia umieszczony jest na tej samej wysokości co wierzchołek strzałki odpowiedniej klasy efektywności energetycznej. Efektywność energetyczną podano dla klimatu umiarkowanego;L 337/34 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.11.2014
IV)  poziom mocy akustycznej (LWA) w dB, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej;
V)    maksymalne natężenie przepływu w m3/h w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, wraz ze strzałką w jednym kierunku oznaczającą JSW (jednokierunkowy system wentylacyjny) lub w dwóch kierunkach dla systemu DSW (dwukierunkowy system wentylacyjny).
Sposób obliczania JZE (Jednostkowego Zużycia Energii) oraz podział na klasy energetyczne został podany w rozporządzeniu 1254/2014.

Dyrektywa ErP dla wentylatorów

 

Dyrektywa ErP dla wentylatorów Alnor
pobierz plik PDF »

powrót
REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE