Ta strona używa Cookies. Przeczytaj naszą politykę prywatności. xKorzystając ze strony
wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wentylacja laboratorium

wentylacja laboratorium 

Wentylacja w laboratorium - wymagania


Wentylacja w laboratorium jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pracy pracowników oraz dobrej jakości powietrza podczas przeprowadzonych badań produktowych. W zależności od sposobu wykorzystania pomieszczenia laboratoryjne dzielimy na kilka grup, do których należą laboratoria:

 • chemiczne,
 • biologiczne,
 • medyczne,
 • przemysłowe,
 • mikrobiologiczne itp.

Zależnie od wykorzystanej technologii badawczej, jak i procesów realizowanych w laboratoriach, wymaganym jest utrzymywanie ścisłych parametrów środowiskowych w pomieszczeniach. Do parametrów tych należą: temperatura, ciśnienie oraz wilgotność. Szczegółowa analiza takich pomieszczeń oraz badania przeprowadzone przez ekspertów pozwalają na określenie innych ważnych kwestii, które mają wpływ na komfort i bezpieczeństwo pracy użytkownika, przy zachowaniu powyższych kluczowych parametrów.

Do najważniejszych kwestii wymienionych powyżej należą w szczególności: wzrost liczby wymian powietrza w stosunku do np. pomieszczenia biurowego, które zwykle przyjmuje się jako 4 wymiany powietrza w biurze. W przypadku pomieszczeń laboratoryjnych parametr ten zmienia się na ogół do 10 razy na godzinę. W przypadku wentylacji awaryjnej w pomieszczeniu ilość wymian powietrza może sięgać nawet 20 w/h lub więcej. W powietrzu mogą również znajdować się związki lotne, które są szkodliwe dla zdrowia człowieka.

Trzeba mieć na uwadze, iż wyżej wymienione czynniki, dotyczą jedynie wentylacji bytowej, a w pomieszczeniu laboratoryjnym występują również elementy takie jak:

 • dygestoria,
 • dociągi miejscowe,
 • odciągi ramieniowe,
 • odciągi znad urządzeń technologicznych,
 • komory laminarne, szafki na odczynniki,
 • szafki na chemikalia itp.

Miejsca te wymagają niezależnych wyciągów, które w zależności od specyfiki pracy stanowiska, z nad którego odciągają powietrze, pracują w sposób ciągły lub okresowy. Elementy te są nieodłącznym wyposażeniem każdego laboratorium – wymaga się aby działania, w których wykorzystuje się lub otrzymuje palne, toksyczne lub żrące gazy, bądź ciecze lotne, wykonywać pod wyciągiem.

wentylacja laboratorium

Wentylacja w laboratorium wykonana z chemoodpornych kanałów i kształtek z PVC

Wentylacja w laboratorium zapewnia wymaganą czystość powietrza oraz wymianę dostosowaną do jego typu. Należy również przeprowadzać kontrolę mikrobiologiczną środowiska laboratoryjnego w celu zabieganiu kolonizacji drobnoustrojów i związków chemicznych na instalacjach wentylacji. Wiąże się to z zapobieganiem zanieczyszczenia badanego produktu na etapie produkcji.

Bakterie i wydzielane związki chemiczne mogą trwale bytować:

 • w szczelinach, mikropęknięciach instalacji, w których gromadzi się wilgoć.
 • w niedokładnie wyrównanych miejscach połączeń spawanych.
 • w uszczelkach wentylacyjnych
 • we fragmentach instalacji wentylacji gdzie często występuję kondensacja wody.

Najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza w laboratorium to:

 • Drobnoustroje bakteryjne (bakterie, grzyby)
 • Endotoksyny bakteryjne,
 • Alergeny kurzu,
 • Szkodliwe związki chemiczne tj. kwasy, zasady.
 • Bioaerozole przenoszone drogą powietrzno-pyłową, osiadające na powierzchniach zewnętrznych instalacji wentylacji.

Nie ma powszechnie akceptowalnych kryteriów oceny zanieczyszczenia biologicznego powietrza w pomieszczeniach innych niż specjalnego przeznaczenia. Można stosować dane literaturowe.

Grupa drobnoustrojów


Dopuszczalna liczebność jtk/m3

W pomieszczeniach roboczych
zanieczyszczonych pyłem organicznym

W pomieszczeniach mieszkalnych
i użyteczności publicznej
oraz powietrzu atmosferycznym


całkowita

respirabilnacałkowitarespirabilna
Bakterie mezofilne 100 000 50 000 5000 2 500
Bakterie Gram-ujemne 20 000 10 000 200 100
Promieniowce termofilne 20 000 10 000 200 100
Grzyby 50 000 25 000 5 000 2 500
Czynniki z 3. i 4. grupy zagrożenia1) 0 0 0 0
1) Wg Rozporządzenia MZ [2005]: czynniki 3. grupy zagrożenia – drobnoustroje, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, ale istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia; czynniki 4. grupy zagrożenia – drobnoustroje, które
wywołują u ludzi ciężkie choroby i nie istnieją w stosunku do nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.


Tabela 1. Propozycje dopuszczalnej liczebności drobnoustrojów w powietrzu opracowane przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN


System wentylacyjny a degradacja materiału


Zanieczyszczenia występujące w pomieszczeniach laboratoryjnych o których wspomniano powyżej w sposób niekorzystny wpływają na materiał z jakiego wykonana jest instalacja wentylacji pomieszczenia.

wentylacja chemooporna

W celu wyeliminowania degradacji materiału z jakiego wykonana jest instalacja wentylacji zaleca się montaż systemów wentylacji chemoodpornej z tworzyw sztucznych, których odporność na działanie toksycznych substancji chemicznych wydłuża żywotność instalacji oraz zapobiega korozji materiału.

Stosowanie systemu chemoodpornego łączącego w sobie całą gamę produktów, których głównym celem jest utrzymywanie właściwych warunków instalacji wentylacji w pomieszczeniach laboratoryjnych, nie tylko pozwala na zachowanie parametrów pomieszczenia, ale jednocześnie – na ograniczenie zużycia materiału.

 
Sprawdź system wentylacji chemoodpornej >>>

 

Szukasz więcej informacji na temat wentylacji w budynkach przemysłowych? Przeczytaj nasze artykuły:

 1. Wentylacja hal basenowych a wentylacja chemoodporna z tworzyw sztucznych
 2. Tworzywa sztuczne w wentylacji
 3. Spawanie kanałów wentylacyjnych z tworzyw sztucznych
 4. Modułowy system TRANS-Quick do odpylania
powrót
REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
`