Stowarzyszenia

2023-09-11Eurovent

Eurovent

Eurovent (Europe’s Industry Association for Indoor Climate (HVAC, Process Cooling and Food Cold Chain Technologies) - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Branży Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej (HVAC), chłodnictwa przemysłowego oraz technologii łańcucha chłodniczego przemysłu spożywczego.

Stowarzyszenie Eurovent powstało w 1958 roku, a swoją posługuje się swoją obecną nazwą od 1964 roku, stawiajac sobie za cel reprezentację, promowanie i ochrona europejskiego przemysłu chłodniczego, wentylacyjnego oraz ciepłowniczego, a także zrzeszeń handlu i usług zarówno z krajów europejskich, jak i z całego świata. Członkami stowaryszenia są główne europejskie stowarzyszenia branżowe oraz niemal 1000 producentów z ponad 30 krajów. Stowarzyszenie monitoruje oraz działa na rzecz rozwoju prawodawstwa UE i tworzenia standardów technicznych i norm. Opracowuje też rekomendacje i poradniki. Monitoruje światowe trendy mogące mieć wpływ na rozwój branży i reprezentuje producentów na forum międzynarodowym.

Niezależnymi podmiątami Stowarzyszenia są:

 • Eurovent Certita Certification, który prowadzi ponad 40 programów certyfikacyjnych i jest znany ze znaku Eurovent Certified Performance.
 • Eurovent Market Intelligence (EMI) – biuro statystyczne europejskiego rynku HVACR. EMI dostarcza od 1994 r. informacje rynkowe i jest zaufanym partnerem ponad 300 producentów.

2023-09-11Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) to krajowa jednostka normalizacyjna, która odpowiada za organizację działalności normalizacyjnej. PKN nie jest organem administracji rządowej, jest podmiotem prawa publicznego. Działa z mocy Ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Głównymi zadaniami PKN są:

 • organizowanie i nadzorowanie działań związanych z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych;
 • określanie stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej;
 • zatwierdzanie i wycofywanie Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych;
 • reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych i regionalnych organizacjach normalizacyjnych, uczestnictwo w ich pracach oraz występowanie za granicą w sprawach dotyczących normalizacji;
 • inicjowanie i organizowanie pracy komitetów technicznych;
 • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej, promocyjnej i informacyjnej dotyczącej normalizacji i dziedzin pokrewnych;
 • opiniowanie projektów aktów wykonawczych związanych z normalizacją;
 • uczestnictwo w krajowym systemie notyfikacji norm i aktów prawnych.

Pracownicy firmy ALNOR Systemy Wentylacji, biorą udział w konsultacjach potencjalnych zmian Norm z zakresu Wentylacji mechanicznej i rekuperacji. Jako firma z 30 letnim doświadczeniem w produkcji i sprzedaży do ponad 80 krajów na świecie pokazujemy najnowsze trendy, oraz techniczne rozwiązania mające wpływ na produkty i późniejsze ich stosowanie w budownictwie.

 

2023-09-11Ekologiczny budynek

Ekologiczny budynek

Stowarzyszenie Ekologiczny Budynek powstało 24 czerwca 2020 roku aby promować zagadnienia związane z szeroko pojętą branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną  

Celem statutowym stowarzyszenia jest

 • promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat produktów i usług związanych z wentylacją, rekuperacją
 • wzrost standardów i jakości pracy osób  - członków Stowarzyszenia, oferujących produkty i usługi związane z branżą HVAC
 • wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności związanej z branżą wentylacyjną, rekuperacyjną, chłodniczą, klimatyzacyjną, grzewczą oraz szeroko pojętą techniką budowlaną a w szczególności ekologiczną
 • reprezentowanie uzasadnionych interesów majątkowych i niemajątkowych członków Stowarzyszenia, wobec organów władzy i administracji państwowej, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, izb, przedsiębiorców i osób fizycznych w granicach wynikających z przedmiotu działania Stowarzyszenia i obowiązujących przepisów

Działania stowarzyszenia

 • doprowadzenie do zmiany przepisów prawnych umożliwiających stosowanie w wentylacji domowej przewodów FLX-HDPE
 • tworzenie petycji skierowanych do rządu, których celem jest obniżenie podatku VAT na materiały budowlane, oraz prace związane z montażem innowacyjnych systemów rekuperacji,
 • konsultacje z rządem na temat rozszerzenia programu „czyste powietrze” o nowobudowane budynki energooszczędne

2016-09-08DojazdStowarzyszenie Polska Wentylacja

DojazdStowarzyszenie Polska Wentylacja
Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest zrzeszeniem osób związanych z branżą wentylacyjną.

Stowarzyszenie zostało założone w Warszawie, w dniu 27.09.2001r.  Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.  jest członkiem Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność obejmującą między innymi: działania prawno-organizacyjne zmierzające do przestrzegania i egzekwowania Prawa Budowlanego i przepisów z zakresu wentylacji, działania prawno-organizacyjne zmierzające do ujednolicenia norm z zakresu wentylacji oraz ich harmonizacji z przepisami Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie zbiera informacje i wymienia doświadczenia w dziedzinie wentylacji w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej, biurowym, komercyjnym i przemysłowym.

Celem Stowarzyszenie jest upowszechnianie stosowania skutecznych i efektywnych sposobów wentylowania w budownictwie.
Nasze działania propagujące wiedzę o jakości powietrza w budynkach zmierzają do podnoszenia świadomości społecznej na temat właściwej wentylacji.

 

Stowarzyszenie prowadzi działania popularyzujące wiedzę o wentylacji:

 • publikuje w prasie artykuły na temat wentylacji
 • wydaje czasopismo branżowe CYRKULACJE
 • wydaje książki branżowe
 • przygotowuje ulotki i broszury informacyjne
 • organizuje seminaria i szkolenia
 • organizuje wystawę branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej FORUM WENTYLACJA - SALON KLIMATYZACJA

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia znajdziesz na: www.wentylacja.org.pl.

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00