Klapy przeciwpożarowe

Zdjęcie rodziny produktów: Klapy przeciwpożarowe

Dokumentem prawnym określającym kryteria ochrony przeciwpożarowej jakie muszą spełniać budynki jest w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, ze zm.) Podstawowym pojęciem związanym z ochroną p. poż. jest odporność ogniowa. Odporność ogniowa jest to  zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia pożaru, do chwili osiągnięcia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

  • Nośność ogniowa (R)
  • Szczelność ogniowa (E)
  • Izolacyjność ogniowa (I)

Kryterium uzupełniającym stosowanym m. in. do klap przeciwpożarowych jest dymoszczelność (S). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S).” 

Klapy przeciwpożarowe zgodne z normami EN 15650, EN 1366-2, EN 13501-3 + A1.

Odporność ogniowa EIS 120, 90 i 60 - w zależności od potrzeb klient może dobrać klapę spełniającą określone kryteria.

Klapy przeciwpożarowe dostępne są w dwóch wersjach: okrągłej - o średnicy od 100 do 630 mm, oraz prostokątnej - o wymiarach od 160x160 do 1000x500 mm,

Zawory spełniają kryteria klasy szczelności "C". Dostępne są z napędem ręcznym lub silnikowym Belimo.

 

REKUPERACJA
PROJEKTOWANIE
x
Alnor Systemy Wentylacji
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokowska
Polska

tel. +48 22 737 40 00